Algemene voorwaardenArtikel 1. Toepasselijkheid

 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kleine Pom zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kleine Pom worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kleine Pom ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Kleine Pom zijn vrijblijvend en Kleine Pom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kleine Pom. Kleine Pom is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kleine Pom dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 10 dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 10 dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Kleine Pom.

 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Kleine Pom bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kleine Pom.

 Artikel 4. Levering
4.1 Kleine Pom hanteert een levertijd van 2 - 4 werkdagen voor artikelen die op voorraad zijn en streven altijd naar verzending binnen 48 uur. Wanneer artikelen niet op voorraad zijn, zal Kleine Pom u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Kleine Pom over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kleine Pom verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kleine Pom geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 6.2 Kleine Pom garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Retourneren / Recht van retour 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kleine Pom daarvan zo spoedig mogelijk na de aflevering per e-mail of via het contactformulier op de website van op de hoogte te stellen, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Kleine Pom, indien op voorraad, de desbetreffende producten vervangen voor nieuwe producten of deze voor u bestellen. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn dan krijgt u restitutie van uw aankoop bedrag en eventuele verzendkosten.

 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Kleine Pom te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet met eventuele kaartjes in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor eigen rekening van de koper. Indien u het product niet wenst af te nemen ontvangt u restitutie van uw aankoopbedrag, en eventuele verzendkosten, nadat Kleine Pom de artikelen heeft terug ontvangen.

 

Artikel 8. Garantie
8.1 Kleine Pom garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

 8.2 De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden.

 8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Kleine Pom de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Kleine Pom, vervangen of zorgdragen voor herstel.

 8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kleine Pom, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is. Dit houdt o.a. in dat wasklachten niet aangenomen kunnen worden.

 8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. 

 Artikel 9. Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kleine Pom, dan wel tussen Kleine Pom en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kleine Pom, is Kleine Pom niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kleine Pom. 

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kleine Pom in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kleine Pom gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kleine Pom kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Kleine Pom schriftelijk opgave doet van een adres, is Kleine Pom gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kleine Pom schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

  11.2 Wanneer door Kleine Pom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kleine Pom deze Voorwaarden soepel toepast.

 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kleine Pom in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kleine Pom vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.4 Kleine Pom is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13. Auteursrecht / Copyright
13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »